Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:37

37Sɨmɨ sịndị́ kadra née ní zɨ́ ndíyá ꞌdíꞌbi Dóroka zɨ́a úyuné. Do yéme umbua óto a sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ oꞌbóṛongónɨ́ do ezené ꞌdága ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index