Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:39

39Née ní zɨ́ Pétero geré ị́nyịné zɨ́ye ndéréye. Sɨmɨ bɨ ogụnɨ́ íri ní, do ꞌdíꞌbi wo ndéré kɨ́e sɨmɨ ꞌdị́cị́ bɨ oꞌbóṛongónɨ́ do ezené kɨ́ꞌdí bi bɨ kará umbu e toro ꞌdikínɨ́ wo gbaá ndị́sị íni ini kɨ́ ndị́sị ꞌdódo bongó ga bɨ mɨị́cị́ yée kɨ́ mbílí bongó ga bɨ iꞌbí yée zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ bɨ Dóroka nɨ aka trịdrị ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index