Search form

Moko ꞌbɨ ꞌyịmɨkása~e 9:9

9Sáwulo lurú bi wá kɨ́ sị́lị́ ota, anu éyị́ wá, ewé gbawá iní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index