Search form

Yiwáni 10

Bɨlámá ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e

1Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ Farụsáyo ga gére née sɨmɨ muruwayi kɨ́dí, “ꞌYị bɨ olụ́ lódụ́ kacɨ́ kábịṛị́kị e ꞌdị́cị́ ndaá gɨ ꞌdí tara mbotụyé wá ní, née ndaá mị́ngị́ kábịṛị́kị maáge wá, née ꞌyị ugu, kpá yị́ ené bɨsinyí ꞌyị. 2Mị́ngị́ kábịṛị́kị e ndịsị ólụ́ lódụ́ kacɨ́ kábịṛị́kị ené e fú lá gɨ tara mbotụyé. 3Togụ́ mị́ngị́ kábịṛị́kị ga gére née ogụ go yá, zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko bɨ ore ní líkpí mbotụ. Sɨmɨ bɨ ndolo kábịṛị́kị ené e kɨ́ ịrịyé ní, zɨ́ye úwú kúrú mị́ngị́ye zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi. 4Sɨmɨ bɨ kábịṛị́kị ga gére née olụ́ogụnɨ́ go sága ní, kpá lá bɨ mị́ngị́ye utú zɨ́ye ꞌdáꞌdá ní, geré zɨ́ye útúye ngbeṛị́ do kacɨ́ a gɨ zɨ́a owoyemenɨ́ sɨmɨ kúrú a bú. 5Togụ́ ngíti ꞌyị kpị́ yá, kábịṛị́kị ga gére née nɨyí ngásá eyé gɨ zɨ́a mɨngásá gɨ zɨ́a bɨ owoyemenɨ́ eyé wo wá ní.” 6Farụsáyo ga gére née owonɨ́ eyé ini ledre gɨ sɨmɨ muruwayi bɨ Yésụ uku née wá.

7Zɨ́ Yésụ úku phụ́trụ ledre zɨ́ Yụ́da ga gére née kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, mááyí zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e káa zɨ́ mbotụ kábịṛị́kị e ní. 8ꞌYị ga bɨ ngárá Babá kasa ené yée ne wá ní, ogụnɨ́ yị́ eyé kɨ́ royé kɨ́dí yée nɨyí bɨlámá ꞌyị ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo, ábuwá yị́ eyé ꞌyị ṛanga e kpá ꞌyị ugu e. ꞌYị amá e uwúnɨ́ eyé kóo ledre ga bɨ ꞌyị ga gére née ndịsịnɨ́ ꞌdódo yée ní wá. 9Mááyí káa zɨ́ mbotụ ꞌdị́cị́ ní. Togụ́ ꞌyị ogụ gɨ ꞌdí zɨ́ma yá, mááyí yómo wo gɨ zɨ́a mááyí go ꞌyị ꞌbáꞌbá wo, káa zɨ́ mị́ngị́ kábịṛị́kị bɨ ndịsị ꞌbáꞌbá yée do bi ꞌbɨ éyị́ mɨánu zɨ́a kpá ndáꞌbané kɨ́ye ꞌbe bɨlámáne ní. 10ꞌYị ugu ndịsị ndéré ꞌbɨ ené gɨ ro úgu éyị́, kɨ́ ngáka éyị́ kpá kɨ́ úfu ꞌyị e. Máa Yésụ, mándá ꞌbɨ amá káa zɨ́ ꞌyị ṛanga ga gére née wá, máógụ ꞌbɨ amá gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá go ní ídíye kɨ́ trịdrị kpá kɨ́ rokinyi bɨ ngárá odụ a ndaá ní.

11“Mááyí bɨlámá ꞌyị lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e. Máíꞌbí romá tóromá kacɨ́ kábịṛị́kị amá e gɨ zɨ́ bɨsinyí ledre kɨ́ méngị yée. Togụ́ umbu yá, máídí úyu máa, ndanɨ́ úyu wá. 12ꞌYị bɨ ndaá mị́ngị́ kábịṛị́kị e wá, ogụ ꞌbɨ ené lá méngị moko gɨ ro késị́ ní, togụ́ lurú bangá sinyí go kɨ́ ógụ gɨ ro ꞌdíꞌbi ngúru kábịṛị́kị ga gére née yá, nɨ óyó sogoné zɨ́ kábịṛị́kị ga gére née, zɨ́ bangá sinyí nánáónzó ngúruyé ánu a, zɨ́ ngíti géyị báyiyé faa. 13ꞌYị ꞌbɨ moko née ngasáoyó roné gɨ zɨ́a kábịṛị́kị ga gére née ndanɨ́ eyé ꞌbɨ ené wá, mengị ꞌbɨ ené lá dụụ́ moko gɨ ro késị́.

14“Mááyí bɨlámá ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e gɨ zɨ́a mááyí máa mị́ngị́ ye. Kábịṛị́kị amá e owonɨ́ máa bú, 15káa zɨ́ bɨ ledremá nɨ zɨ́ Babá owóowó zɨ́ ledrea ídíne zɨ́ma kpá owóowó ní, ledre kábịṛị́kị amá e nɨ zɨ́ma kpá owóowó. Née sị́ ledre bɨ máíꞌbí romá zɨ́ umbu gɨ royé gɨ roa ní. 16Ngíti géyị ꞌyị amá e nɨyí aka kpá fú bo yée ga bɨ ndanɨ́ gɨ sɨmɨ kúfú Yụ́da e wá ní. Mááyí kpá ꞌdíꞌbiógụ yée, ésị yée dongará lafúye gɨ do bɨ zɨ́ye ídíye kị́éꞌdo ndị́sị úwú dụụ́ kúrúma, gɨ zɨ́a mááyí máa ꞌyị ꞌbáꞌbá yée. 17Ledremá nɨ zɨ́ Babá owóowó gɨ zɨ́a máúwú kúrúa bú. Mááyí íꞌbí romá zɨ́ umbu gɨ ro ꞌyịmaꞌdí e. Abú máúyu yá, nɨ úrulúgu máa. 18ꞌYị bɨ kị́éꞌdo káa nɨ gága máa gɨ ro ledre ní ndaá. Mááyí kɨ́ rokoꞌbụ ledre e za mbá zɨ́ma gɨ zɨ́ Babá gɨ ro zɨ́ma íꞌbí romá zɨ́ umbu, togụ́ mbú zɨ́ma ásimá gɨ roa.”

19Gɨ zɨ́ ledre bɨ Yésụ uku kenée ní, zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ Yụ́da e ífi sɨmɨné, toronɨ́ eyé lolụ do sómụ́ ledre kị́éꞌdo wá. 20Ngíti géyị odronɨ́ ꞌbɨ eyé gɨ do bɨ Yésụ bɨsinyíne kɨ́dí, “Oꞌdo née nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné, née ndaá ꞌyị bɨ azé ndị́sị úwú ledre gɨ taraa ní wá.”

21Ngíti géyị ya, “Ɨ́ꞌɨ, oꞌdo née dokéké ndanɨ́ sɨmɨ a wá. ꞌYị bɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné ní, utúasá ndị́sị ꞌdódo ledre kɨ́ rokoꞌbụné wá. Utúasá kpá líkpí komo ꞌyị bɨ ꞌdụtụ mɨꞌdụ́tụ ní wá.”

Ngíti géyị Yụ́da e asinɨ́ gɨ ro Yésụ

22Gɨ do kacɨ́ ledre née ní, geré zɨ́ sịndị́ kadra bɨ legbe ndịsịnɨ́ sómụ́ndíki ledre ꞌdị́cị́ bɨ kóo ꞌbɨ Lomo ꞌdanánɨ́ sɨmɨ Yerụsaléma ní ógụné. Ledre máa née mengị kóo roné née kɨ́ yana ndumu. 23Zɨ́ Yésụ ndị́sị gámáne do ligá ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo née. Zɨ́a ndéré ólụ́ne gị do bi bɨ kóo oꞌbónɨ́ ngbaꞌdaka ro ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, bɨ ịfị́nɨ́ ịrị Solomóna doa ní. 24Zɨ́ Yụ́da ga gére née ólụ́ lódụ́ kacɨ́ Yésụ íri. Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ndá lolụ fú lá ndị́sị lóꞌbo gɨ zɨ́ze wá. Togụ́ áyí go Kɨ́résịto bɨ Lomo kasaogụ ní yá, ídí geré úku a zɨ́ze.”

25Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ásé ndúꞌyú ꞌdóꞌdo máa née kenée gɨ ro ꞌdi, tɨ́ bɨ máúku ledre go zɨ́se, ílisé ṇgúṇgu a wá ní. Mɨngburoko ledre ga bɨ mándị́sị méngị yée bɨ ngárá gbékpị́ ꞌyị e utúasánɨ́ méngị yée wá ní, nɨyí ꞌdódo máa ye zɨ́se ówo a kɨ́dí Babá kasaogụ máa ne. 26Ṇgúṇgusé ledremá wá gɨ zɨ́a ndásé esé ꞌyị amá e wá. 27ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá go ní, ndịsịnɨ́ lengbe úwú kúrúma. Máówo yée bú bɨlámáne gɨ zɨ́a nɨyí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e. 28ꞌYị amá ga gére née máꞌdíꞌbi sị́lị́ma go royé ndá, mááyí íꞌbí trịdrị bɨ za fí ní zɨ́ye. ꞌYị bɨ nɨ ꞌdíꞌbióyó yée gɨ zɨ́ma ní ndaá. 29Babá bɨ iꞌbí ꞌyị amá ga gére née zɨ́ma ní, rokoꞌbụa romo do éyị́ e za mbá. ꞌYị bɨ nɨ útúásá ꞌdíꞌbióyó ꞌyị amá ga bɨ iꞌbí yée zɨ́ma née ní ndaá. 30Zée kɨ́ Babá, azé dụụ́ ꞌyị kị́éꞌdo.”

31Zɨ́ ledre née útúne sɨmɨ Yụ́da ga gére vuu bɨsinyíne. Zɨ́ye ị́nyịyé ꞌdíꞌbi tutú e gɨ ro óngboónzó wo kɨ́e. 32Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mɨngburoko ledre ga bɨ Babá iꞌbí yée zɨ́ma ndị́sị méngị yée ní, máméngị yée mbá do komosé. Wo bɨ sinyí rosé ílisé úfu máa gɨ roa ní wo be ꞌdi?”

33Yụ́da e ya zɨ́a ní, “Lúyú ledre eyị́ nɨ wo bɨ úku yá née nɨ kpá Lomo tɨ́ bɨ áyí gbékpị́ ꞌyịmaꞌdí ní. Née ledre bɨ azé úfu yị́ị gɨ zɨ́a ní, ledre ezé ndaá ꞌbɨ ené kɨ́ bɨlámá moko eyị́ wá.”

34Yésụ ya zɨ́ye ní, “Sara bɨ nɨ mɨékéne do sị́lị́se sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ lorụ, Lomo uku kɨ́dí, ‘Sée ga bɨ mágéléógụ sée káa do manda e ní, ásé go kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́se káa zɨ́ Lomo ní.’- 35Togụ́ Lomo uku ledre kɨ́dí née geléogụ ngíti géyị ꞌyị e kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́ye káa zɨ́ Lomo ní. Ledre bɨ Lomo uku go ní, ꞌyị óyólóꞌbó a ndaá. 36Sara bɨ mááyí nda tɨ́ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo, Babá maꞌdáa kasa máa ne do sogo káṇgá méngị moko ené ní, éyị́ bɨ bi sinyí nda rosé zɨ́se úku ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí máúku sínyi ledre go sɨmɨ bɨ máúku máyá mááyí Owụ́ ꞌbɨ Lomo ní ꞌdi? 37Moko ga bɨ mándị́sị méngị yée ní za mbá, togụ́ ndanɨ́ moko ga bɨ ꞌbɨ Babá ní wá, ndásé ṇguṇgu ledremá wá. 38Abú ílisé ṇgúṇgu ledremá wá, moko ga bɨ mándị́sị méngị yée ní togụ́ ṇgúṇgusé go kɨ́dí Lomo uku ne ya máídí méngị yée kenée, ṇgúṇgusé go kɨ́dí azé kɨ́ Babá ꞌyị kị́éꞌdo.” 39Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá ị́nyịyé áyíye ꞌdíꞌbi Yésụ gɨ zɨ́ ledre bɨ uku zɨ́ye kenée ní. Zɨ́a ụ́cụ lị́lịné gɨ zɨ́ye gɨ ore.

40Zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ sɨmɨ Yerụsaléma gɨ ore ꞌdógụ ngbuṛu Yeredéne, ndéré ꞌdị́yị roné do bi bɨ Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e ndịsị íꞌbí babatị́za doa zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́a ndị́sịné íri kɨ́ owụ́ sị́lị́ cúkuꞌdée. 41Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ndéréye zɨ́ Yésụ do bi bɨ nɨ doa íri ní. Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ndị́sị úku ledre kɨ́dí, “Abú Yiwáni mengị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụné ní wá yá, ledre ga bɨ uku yée gɨ ro Yésụ ní, nɨyí mbá maꞌdíi ledre e.” 42Gɨ zɨ́ kéyị née, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ṇgúṇgu ledre Yésụ kɨ́dí nɨ owụ́ ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index