Search form

Yiwáni 10:1

Bɨlámá ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e

1Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ Farụsáyo ga gére née sɨmɨ muruwayi kɨ́dí, “ꞌYị bɨ olụ́ lódụ́ kacɨ́ kábịṛị́kị e ꞌdị́cị́ ndaá gɨ ꞌdí tara mbotụyé wá ní, née ndaá mị́ngị́ kábịṛị́kị maáge wá, née ꞌyị ugu, kpá yị́ ené bɨsinyí ꞌyị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index