Search form

Yiwáni 10:10

10ꞌYị ugu ndịsị ndéré ꞌbɨ ené gɨ ro úgu éyị́, kɨ́ ngáka éyị́ kpá kɨ́ úfu ꞌyị e. Máa Yésụ, mándá ꞌbɨ amá káa zɨ́ ꞌyị ṛanga ga gére née wá, máógụ ꞌbɨ amá gɨ ro zɨ́ ꞌyị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá go ní ídíye kɨ́ trịdrị kpá kɨ́ rokinyi bɨ ngárá odụ a ndaá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index