Search form

Yiwáni 10:11

11“Mááyí bɨlámá ꞌyị lúrú bi kacɨ́ kábịṛị́kị amá e. Máíꞌbí romá tóromá kacɨ́ kábịṛị́kị amá e gɨ zɨ́ bɨsinyí ledre kɨ́ méngị yée. Togụ́ umbu yá, máídí úyu máa, ndanɨ́ úyu wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index