Search form

Yiwáni 10:12

12ꞌYị bɨ ndaá mị́ngị́ kábịṛị́kị e wá, ogụ ꞌbɨ ené lá méngị moko gɨ ro késị́ ní, togụ́ lurú bangá sinyí go kɨ́ ógụ gɨ ro ꞌdíꞌbi ngúru kábịṛị́kị ga gére née yá, nɨ óyó sogoné zɨ́ kábịṛị́kị ga gére née, zɨ́ bangá sinyí nánáónzó ngúruyé ánu a, zɨ́ ngíti géyị báyiyé faa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index