Search form

Yiwáni 10:13

13ꞌYị ꞌbɨ moko née ngasáoyó roné gɨ zɨ́a kábịṛị́kị ga gére née ndanɨ́ eyé ꞌbɨ ené wá, mengị ꞌbɨ ené lá dụụ́ moko gɨ ro késị́.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index