Search form

Yiwáni 10:14

14“Mááyí bɨlámá ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e gɨ zɨ́a mááyí máa mị́ngị́ ye. Kábịṛị́kị amá e owonɨ́ máa bú,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index