Search form

Yiwáni 10:15

15káa zɨ́ bɨ ledremá nɨ zɨ́ Babá owóowó zɨ́ ledrea ídíne zɨ́ma kpá owóowó ní, ledre kábịṛị́kị amá e nɨ zɨ́ma kpá owóowó. Née sị́ ledre bɨ máíꞌbí romá zɨ́ umbu gɨ royé gɨ roa ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index