Search form

Yiwáni 10:16

16Ngíti géyị ꞌyị amá e nɨyí aka kpá fú bo yée ga bɨ ndanɨ́ gɨ sɨmɨ kúfú Yụ́da e wá ní. Mááyí kpá ꞌdíꞌbiógụ yée, ésị yée dongará lafúye gɨ do bɨ zɨ́ye ídíye kị́éꞌdo ndị́sị úwú dụụ́ kúrúma, gɨ zɨ́a mááyí máa ꞌyị ꞌbáꞌbá yée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index