Search form

Yiwáni 10:17

17Ledremá nɨ zɨ́ Babá owóowó gɨ zɨ́a máúwú kúrúa bú. Mááyí íꞌbí romá zɨ́ umbu gɨ ro ꞌyịmaꞌdí e. Abú máúyu yá, nɨ úrulúgu máa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index