Search form

Yiwáni 10:18

18ꞌYị bɨ kị́éꞌdo káa nɨ gága máa gɨ ro ledre ní ndaá. Mááyí kɨ́ rokoꞌbụ ledre e za mbá zɨ́ma gɨ zɨ́ Babá gɨ ro zɨ́ma íꞌbí romá zɨ́ umbu, togụ́ mbú zɨ́ma ásimá gɨ roa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index