Search form

Yiwáni 10:20

20Ngíti géyị odronɨ́ ꞌbɨ eyé gɨ do bɨ Yésụ bɨsinyíne kɨ́dí, “Oꞌdo née nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné, née ndaá ꞌyị bɨ azé ndị́sị úwú ledre gɨ taraa ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index