Search form

Yiwáni 10:21

21Ngíti géyị ya, “Ɨ́ꞌɨ, oꞌdo née dokéké ndanɨ́ sɨmɨ a wá. ꞌYị bɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné ní, utúasá ndị́sị ꞌdódo ledre kɨ́ rokoꞌbụné wá. Utúasá kpá líkpí komo ꞌyị bɨ ꞌdụtụ mɨꞌdụ́tụ ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index