Search form

Yiwáni 10:24

24Zɨ́ Yụ́da ga gére née ólụ́ lódụ́ kacɨ́ Yésụ íri. Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, ndá lolụ fú lá ndị́sị lóꞌbo gɨ zɨ́ze wá. Togụ́ áyí go Kɨ́résịto bɨ Lomo kasaogụ ní yá, ídí geré úku a zɨ́ze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index