Search form

Yiwáni 10:26

26Ṇgúṇgusé ledremá wá gɨ zɨ́a ndásé esé ꞌyị amá e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index