Search form

Yiwáni 10:27

27ꞌYị ga bɨ ṇguṇgunɨ́ ledremá go ní, ndịsịnɨ́ lengbe úwú kúrúma. Máówo yée bú bɨlámáne gɨ zɨ́a nɨyí ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index