Search form

Yiwáni 10:28

28ꞌYị amá ga gére née máꞌdíꞌbi sị́lị́ma go royé ndá, mááyí íꞌbí trịdrị bɨ za fí ní zɨ́ye. ꞌYị bɨ nɨ ꞌdíꞌbióyó yée gɨ zɨ́ma ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index