Search form

Yiwáni 10:29

29Babá bɨ iꞌbí ꞌyị amá ga gére née zɨ́ma ní, rokoꞌbụa romo do éyị́ e za mbá. ꞌYị bɨ nɨ útúásá ꞌdíꞌbióyó ꞌyị amá ga bɨ iꞌbí yée zɨ́ma née ní ndaá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index