Search form

Yiwáni 10:3

3Togụ́ mị́ngị́ kábịṛị́kị ga gére née ogụ go yá, zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ moko bɨ ore ní líkpí mbotụ. Sɨmɨ bɨ ndolo kábịṛị́kị ené e kɨ́ ịrịyé ní, zɨ́ye úwú kúrú mị́ngị́ye zɨ́ye ídíye mbá kɨ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index