Search form

Yiwáni 10:33

33Yụ́da e ya zɨ́a ní, “Lúyú ledre eyị́ nɨ wo bɨ úku yá née nɨ kpá Lomo tɨ́ bɨ áyí gbékpị́ ꞌyịmaꞌdí ní. Née ledre bɨ azé úfu yị́ị gɨ zɨ́a ní, ledre ezé ndaá ꞌbɨ ené kɨ́ bɨlámá moko eyị́ wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index