Search form

Yiwáni 10:34

34Yésụ ya zɨ́ye ní, “Sara bɨ nɨ mɨékéne do sị́lị́se sɨmɨ bụ́kụ ꞌbɨ lorụ, Lomo uku kɨ́dí, ‘Sée ga bɨ mágéléógụ sée káa do manda e ní, ásé go kɨ́ rokoꞌbụ zɨ́se káa zɨ́ Lomo ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index