Search form

Yiwáni 10:36

36Sara bɨ mááyí nda tɨ́ mbigí Owụ́ ꞌbɨ Lomo, Babá maꞌdáa kasa máa ne do sogo káṇgá méngị moko ené ní, éyị́ bɨ bi sinyí nda rosé zɨ́se úku ledre gɨ zɨ́a kɨ́dí máúku sínyi ledre go sɨmɨ bɨ máúku máyá mááyí Owụ́ ꞌbɨ Lomo ní ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index