Search form

Yiwáni 10:37

37Moko ga bɨ mándị́sị méngị yée ní za mbá, togụ́ ndanɨ́ moko ga bɨ ꞌbɨ Babá ní wá, ndásé ṇguṇgu ledremá wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index