Search form

Yiwáni 10:38

38Abú ílisé ṇgúṇgu ledremá wá, moko ga bɨ mándị́sị méngị yée ní togụ́ ṇgúṇgusé go kɨ́dí Lomo uku ne ya máídí méngị yée kenée, ṇgúṇgusé go kɨ́dí azé kɨ́ Babá ꞌyị kị́éꞌdo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index