Search form

Yiwáni 10:39

39Zɨ́ Yụ́da ga gére née kpá ị́nyịyé áyíye ꞌdíꞌbi Yésụ gɨ zɨ́ ledre bɨ uku zɨ́ye kenée ní. Zɨ́a ụ́cụ lị́lịné gɨ zɨ́ye gɨ ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index