Search form

Yiwáni 10:4

4Sɨmɨ bɨ kábịṛị́kị ga gére née olụ́ogụnɨ́ go sága ní, kpá lá bɨ mị́ngị́ye utú zɨ́ye ꞌdáꞌdá ní, geré zɨ́ye útúye ngbeṛị́ do kacɨ́ a gɨ zɨ́a owoyemenɨ́ sɨmɨ kúrú a bú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index