Search form

Yiwáni 10:40

40Zɨ́ Yésụ ị́nyịné gɨ sɨmɨ Yerụsaléma gɨ ore ꞌdógụ ngbuṛu Yeredéne, ndéré ꞌdị́yị roné do bi bɨ Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e ndịsị íꞌbí babatị́za doa zɨ́ ꞌyị e ní, zɨ́a ndị́sịné íri kɨ́ owụ́ sị́lị́ cúkuꞌdée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index