Search form

Yiwáni 10:41

41Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ndéréye zɨ́ Yésụ do bi bɨ nɨ doa íri ní. Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ndị́sị úku ledre kɨ́dí, “Abú Yiwáni mengị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụné ní wá yá, ledre ga bɨ uku yée gɨ ro Yésụ ní, nɨyí mbá maꞌdíi ledre e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index