Search form

Yiwáni 10:8

8ꞌYị ga bɨ ngárá Babá kasa ené yée ne wá ní, ogụnɨ́ yị́ eyé kɨ́ royé kɨ́dí yée nɨyí bɨlámá ꞌyị ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo, ábuwá yị́ eyé ꞌyị ṛanga e kpá ꞌyị ugu e. ꞌYị amá e uwúnɨ́ eyé kóo ledre ga bɨ ꞌyị ga gére née ndịsịnɨ́ ꞌdódo yée ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index