Search form

Yiwáni 10:9

9Mááyí káa zɨ́ mbotụ ꞌdị́cị́ ní. Togụ́ ꞌyị ogụ gɨ ꞌdí zɨ́ma yá, mááyí yómo wo gɨ zɨ́a mááyí go ꞌyị ꞌbáꞌbá wo, káa zɨ́ mị́ngị́ kábịṛị́kị bɨ ndịsị ꞌbáꞌbá yée do bi ꞌbɨ éyị́ mɨánu zɨ́a kpá ndáꞌbané kɨ́ye ꞌbe bɨlámáne ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index