Search form

Yiwáni 12:15

15“Sée nyị́ ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yerụsaléma ní, ndásé éré ngịrị wá,

lúrúsé aka ngére esé bɨ nɨ ógụ

nɨ bɨ mɨndị́sịné do owụ́ dongí gɨrí née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index