Search form

Yiwáni 12:28

28Gɨ do kacɨ́ ódro née ní, zɨ́ Yésụ íni ini zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Babá, ídí mu ꞌdódo rokoꞌbụyị́ gɨ do bɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí e do sogo káṇgá mbá ówo a.”

Geré gɨ do kacɨ́ ini née ní, zɨ́ kúrú Lomo ówụ́ne gɨ komo ere kɨ́dí, “Mɨngburoko ledre ga bɨ méngị yée ní za mbá, ꞌdodonɨ́ go kɨ́dí, méngị ledre ga gére née kɨ́ rokoꞌbụmá, mákása yị́ị máa. Áyí kpá méngị ngíti mongụ́ ledre gɨ do bɨ zɨ́ye ówotátá a kɨ́dí maꞌdíi, mááyí bo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index