Search form

Yiwáni 12:40

40“Lomo ꞌdụtụ komoyé go

zɨ́a óto yée zɨ́ doyé órụné,

née ní, utúasánɨ́ lúrúndíki ledre e kɨ́ komoyé wá,

utúasánɨ́ gbawá ówoyéme sɨmɨ ledre e kɨ́ mɨmbéꞌdeyé,

utúasánɨ́ kpá gbawá ndáꞌbaógụ Lomo kɨ́dí gɨ ro zɨ́a yómo yée.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index