Search form

Yiwáni 13:10

10Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨ́ꞌɨ, royị́ nɨ go drá gɨ zɨ́a ndúgú go. Éyị́ bɨ íli ní, nda lá dụụ́ lúgu sịndị́yị. Rosé nɨ go mbá drá dụụ́ bɨkéṛị́ ꞌyị gɨ dongaráse ndaá ne drá wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index