Search form

Yiwáni 13:11

11Yésụ owo ꞌyị bɨ ili íꞌbíógụ née zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yụ́da e ní bú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index