Search form

Yiwáni 13:13

13Nɨ zɨ́se maꞌdíi, zɨ́se ndị́sịsé ndólo máa Ngére kpá ꞌyị ꞌdódo ledre, mááyí tɨ́ kenée maꞌdíi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index