Search form

Yiwáni 13:14

14Togụ́ Ngére esé kpá ꞌyị ꞌdódo ledre zɨ́se lugu sịndị́se yá, ídísé kpá ídí ꞌyị lúgu sịndị́ lafúse e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index