Search form

Yiwáni 13:16

16Máúku zɨ́se maꞌdíi, ꞌyị ꞌbɨ moko romo ené do mongụ́ ꞌyị ené wá, ꞌyị kasa romo ené kpá do ꞌyị bɨ kasa wo ní wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index