Search form

Yiwáni 13:17

17Ídísé méngị ledre ga bɨ máꞌdódo yée zɨ́se née tɨ́ za cé kenée gɨ do bɨ zɨ́ Lomo íꞌbí úndru zɨ́se.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index