Search form

Yiwáni 13:18

18“Máúku amá ledre née gɨ rosé mbá wá, ꞌyị máa yée ga bɨ nɨyí go mbigí ꞌyị amá e ní, máówo mɨmbéꞌdeyé mbá bú. Máméngị kenée gɨ do bɨ zɨ́a útúásáne kɨ́ ledre bɨ nɨ mɨékéne kɨ́dí, ‘Ngíti ꞌyị kị́éꞌdo gɨ dongaráse ndị́sịzé ánukótrụ sị́lị́ze ndro kéye ní nɨ ne okó romá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index