Search form

Yiwáni 13:2

2Nda go kɨ́ tagá, Yésụ yokonɨ́ royé go kɨ́ ꞌyịmɨkása ené e do bi éyị́ mɨánu. Abú Yụ́da Keriyóta wotị́ Simúna nɨ kpá tɨ́ ngúru ꞌyịmɨkása ga gére née yá, ngére ꞌbɨ bɨcayi lomo e olụ́ yị́ ené go sɨmɨ a, gága wo gɨ ro zɨ́a íꞌbíógụ Yésụ zɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index