Search form

Yiwáni 13:20

20Ledre ga bɨ ásé ndéré kɨ́ ꞌdódo yée zɨ́ ꞌyị e gɨ romá ní togụ́ ꞌyị ṇgúṇgu go yá, ṇguṇgu ledremá go. Togụ́ ꞌyị ṇguṇgu ledremá go yá, ṇguṇgu kpá ledre Babá bɨ kasaogụ máa ní go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index