Search form

Yiwáni 13:21

Yésụ uku ledre kɨ́dí nɨyí ꞌdíꞌbi née

(Matáyo 26:20-25, Márɨko 14:17-21, Lúka 22:21-23)

21Gɨ do kacɨ́ ledre ga bɨ Yésụ uku yée zɨ́ ꞌyịmɨkása ené ga gére ní, zɨ́ bi sínyíne roa kɨ́ngaya zɨ́a ị́nyịné úkulóko ledre zɨ́ye fúó kɨ́dí, “Ngúrusé nɨ íꞌbíógụ máa zɨ́ ꞌyị e, zɨ́ye úfu máa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index