Search form

Yiwáni 13:23

23Ngúruyé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ, wo bɨ Yésụ oto ꞌbúa kɨ́ngaya ní nɨ kpá bo ore ndị́sị ꞌbɨ ené geré gbóo cigí Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index