Search form

Yiwáni 13:26

26Zɨ́ Yésụ úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị bɨ mááyí ụ́gụ ndụkụ ésị́ a sɨmɨ ụkụ́ íꞌbí a do sị́lị́a ní, née go wo bɨ máúku ledre a ní.” Zɨ́a ị́nyịné ꞌdíꞌbi éyị́ mɨánu íꞌbí a zɨ́ Yụ́da Keriyóta wotị́ Simúna.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index