Search form

Yiwáni 13:27

27Sɨmɨ bɨ anu ní, geré zɨ́ Satána óto ꞌbú méngị bɨsinyí ledre kɨ́ Yésụ, zɨ́ mɨmbéꞌdea kpúṛúkpú ne.

Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ndá ndị́sị wá, éyị́ bɨ yéme royị́ go gɨ ro méngị a ní, ídí mu méngị a ꞌdiya.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index