Search form

Yiwáni 13:29

29Ngíti géyị somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí gɨ zɨ́a bɨ Yụ́da maꞌdáa nɨ ꞌyị lúrú bi kacɨ́ késị́ ní, ambí owo ne Yésụ kasa wo go ndéré úgú éyị́ mɨánu zɨ́ye gɨ ro ayímbi, togụ́ kenée wá, ili Yụ́da idí íꞌbí késị́ káa do sáká áyí zɨ́ ꞌyị lerị́ e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index